Ballesteros on My Mind
Stacks Image 2116

Ballesteros on My Mind
Pages: 32

Stacks Image 2118

Ballesteros sa Aking Kaisipan
Pages: 34

Stacks Image 2108

Ballesteros iti Panunotko
Pages: 34

Stacks Image 2110

Recuerdos de Ballesteros
Pages: 34


Pages 3, 6, 7

Stacks Image 1199
Stacks Image 2128
Tagalog (Text from page 6):
Saanman tayo dalhin ng ating mga paa, nananatili pa rin ang ating mga puso at isipan sa lugar na tinuturing nating tahanan. Ang makatinag-pusong aklat ni Rey E. de la Cruz tungkol sa bayan niya sa Pilipinas ay larawan ng pagnanasa ng lahat para sa natatanging lugar na iyon.

Ilocano (Text from page 6):
Sadino man iti turungen dagiti saksakatayo, mabati latta dayta puso ken panunot idiay ili a nagtaengan. Ti makaguyugoy-puso a libro ni Rey E. de la Cruz maipanggep iti ilina idiay Pilipinas, allukoyenna ti gagar a makakita iti dayta a naisang-sangayan a lugar.

Spanish (Text from page 6):
No importa donde nuestros pasos nos lleven, nuestra mente y nuestro corazón permanecen en el lugar que llamamos hogar. El cálido relato de Rey E. de la Cruz sobre su pueblo natal en las Filipinas atrapa la nostalgia hacia este lugar especial.
Stacks Image 2134
Tagalog (Text from page 7:
Noong 1957, nang ako ay tatlong taong gulang, ang pamilya ko ay lumipat sa Ballesteros. Ang tatay ko ay isang opisyal sa armi na dinedestino sa iba’t ibang lugar. Nagpasiya siya at ang aking nanay na lisanin ang lungsod at manirahan sa kanilang bayan, ang Ballesteros.

Isang nars sa lungsod ang nanay ko. Nanatili siya sa bahay upang alagaan ako, ang dalawang kapatid kong lalaki, at kapatid kong babae. Naging libangan niya ang paghahardin. Kumita siya ng pera sa pagtitinda ng bugambilya na kaniyang napalago at napamulaklak.


Ilocano (Text from page 7):
Idi 1957, tallo ti tawenko, nagyan ti pamiliak idiay Ballesteros. Ti tatangko ket opisial a soldado ngem kanayon a madestino iti agsa-sabali a lugar. Nagtulagan da tatang ken nanangko a pumanawkami ti siudad ken aggiankami idiay ilida.

Uray no maysa a nars idiay siudad ni nanangko, nagtagibalay ken nagaywan kadakami nga annakna, dua ti kakabsatko a lallaki, maymaysa ti babai ken siak. Kaay-ayona ti agmasetas ket nagpadakkel ken naglako iti bugambilia.


Spanish (Text from page 7):
En 1957, cuando yo tenía tres años, mi familia se trasladó a Ballesteros. Mi padre era oficial del ejército y fue destinado a diferentes lugares. Él y mi madre decidieron dejar la ciudad y volver a su pueblo natal, Ballesteros.

Mi madre, que trabajó como enfermera en la ciudad, se quedó en casa a cuidar de mí, mis dos hermanos y mi hermana. Se aficionó a la jardinería y ganaba dinero cultivando y vendiendo buganvillas.
Stacks Image 2307

Tagalog, Ilocano and Spanish editions have a running English text on pages 28-32.

Stacks Image 2301